TEN DIEPSTE
Home Workshops Persoonlijke begeleiding Intervisie Wie zijn wij Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

1. Werkwijze:

 1. Ten Diepste wijst opdrachtgever/cliŽnt erop dat cliŽnt vrij is begeleiding te aanvaarden of stop te zetten, bedenktijd te vragen en ruggespraak te plegen.
 2. Ten Diepste is bevoegd de begeleiding van cliŽnt niet te starten resp. tussentijds te beŽindigen als hij, met inachtneming van de zorgvuldigheid in de beroepsuitoefening, redelijkerwijs verwacht dat (afronding van) de begeleiding door hem op dat moment niet (meer) mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij onvoldoende motivatie van de cliŽnt.
 3. Ten Diepste zal de cliŽnt naar andere disciplines verwijzen indien dit volgens hem voor de belangen van de cliŽnt wenselijk is.
 4. opdrachtgever en/of cliŽnt zal aan Ten Diepste niet vragen handelingen te verrichten die in strijd zijn met de geldende wetten, de besluiten en de richtlijnen van de organen van opdrachtgever en/of de beroepsethiek.

2. Aansprakelijkheid:

 1. Ten Diepste aanvaardt een inspanningsverplichting. De opdracht zal vanuit een professionele opstelling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd. Het resultaat van de verrichte werkzaamheden is mede afhankelijk van factoren en omstandigheden, die bij het aanvaarden van de opdracht nog niet zijn te voorzien. Een resultaatsgarantie kan derhalve niet worden afgegeven.
 2. Ten Diepste is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht. Voorts vrijwaart opdrachtgever en/of cliŽnt Ten Diepste voor eventuele aanspraken van derden.
 3. als rechtens is komen vast te staan dat Ten Diepste aansprakelijk is voor schade als gevolg van ernstig tekortkomen door eigen opzet of roekeloosheid, dan is de aansprakelijkheid van Ten Diepste beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht.
 4. indien Ten Diepste door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd deze overeenkomst (verder) uit te voeren, dan is Ten Diepste zonder enige verplichting tot schadevergoeding, gerechtigd deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beŽindigen dan wel de (verdere) uitvoering van deze overeenkomst in onderling overleg op te schorten.

3. Vertrouwelijkheid:

 1. Ten Diepste zal bij het gebruik van informatie, waarover hij uit hoofde van deze overeenkomst zal beschikken, de grootst mogelijke prudentie en zorgvuldigheid in acht nemen. Ten aanzien van eventuele vertrouwelijke informatie wordt strikte geheimhouding betracht.
 2. conform de gedragsregels rapporteert Ten Diepste niet over individuele prestaties van deelnemers.
 3. Ten Diepste mag slechts op naam gestelde cliŽntgegevens verstrekken aan derden dan na toestemming van cliŽnt.
 4. Ten Diepste bewaart na beŽindiging van de professionele relatie het op naam gestelde dossier van cliŽnt minimaal 2 en maximaal 5 jaar.

4. Betalingsvoorwaarden:

 1. opdrachtgever en/of cliŽnt verplicht zich binnen 14 dagen de factuur te voldoen.
 2. het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever en/of cliŽnt niet van de aangegane verplichtingen.
 3. Ten Diepste behoudt zich het recht voor om verdere dienstverlening (tijdelijk) stop te zetten in geval van het niet op tijd voldoen van de factuur.
 4. bij absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur van tevoren wordt het volledige, voor de verrichting afgesproken, tarief in rekening gebracht.
 5. conform de belastingvoorschriften wordt 21% BTW gefactureerd.

5. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


www.tendiepste.nl K.v.K.nr. 56742525